• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo

Hàng Hóa

CFD hàng hóa cho phép khách hàng giao dịch kim loại quý, năng lương và hàng hóa mềm như vàng, bạc, dầu thô tới cà phê, ca cao, và đường.

Hàng hóa bao gồm nhiều sản phẩm nằm trong danh mục đầu tư của những nhà đầu tư. Giá biến động phụ thuộc chính vào cung và cầu giao dịch trên toàn cầu.

Giá biến động của CFD hàng hóa phụ thuộc vào những sản phẩm tài chính liên quan nên bạn có thế tối đa hóa lượng giao dịch bằng đòn bẩy và nó là cách tuyệt nhất để đa dạng hóa danh sách đầu tư và chống lạm phát.

 
 
 
  • 01Phí hoa hồng cạnh tranh
  • 02Yêu cầu ksy quỹ thấp
  • 03Chênh lệch giá thấp
  • 04Mua bán trên 100 hàng hóa khác nhau
 

Xem chênh lệch giá CFDs hàng hóa, quy mô hợp đồng, mức ký quỹ và giờ giao dịch của chúng tôi

 

*Mọi CFDs hàng hóa có giá trị theo yêu cầu